Nyheter

Byte av städföretag i föreningen.

Vi har efter ett antal år av missnöje av städningen bytt bolag till MSTAB som påbörjar arbetet nu i november.

I morgon lördagen 4 november kommer en större städning att genomföras av våra trappor o tvättstugorna som en grund för att vi skall få en renare och bättre miljö i vår fastighet.

 

Hälsningar

Styrelsen

När: 2023-11-16

Var:  Källarlokalen under D trappan

 

Dagordning vid extrastämman:

1. Stämmans öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

5. Val av en person som har jämte ordföranden justera protokoll

6. Val av rösträknare

7. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

8. Styrelsens förslag gällande arvode för fastighetsskötsel i Brf Malmhaug för Alexander Goliakovich, löpande under 2023-2024 fram tills nytt beslut kan tas vid ordinarie årsstämma 2024.

Beräknad kostnad för föreningen 2100-2500kr/månad

9. Beslut punkt 8.

10. Stämmans avslutande

 

Hälsningar styrelsen

2023-10-31

·     Byte av värmeväxlare 6-8 september.

·     Avstängning av vatten planerat
7 september 07:00-10:00.

·     OBS inget varmvatten i fastigheten
7 september 07:00 - 8 september 14:00 .

·     Tappa gärna upp vatten kvällen innan om ni har behov av detta under perioden då vatten är avstängt (07:00-10:00 7 september)

·     Värmen kommer att vara avstängd under denna period.

 

 

 

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Under denna vecka kommer vi att få tvättat våra soptunnor (3 restavfall samt 1 matavfall)

Hälsningar 

Styrelsen

Tyvärr blev det två fel i tidigare utskick så här en rättelse med rätt uppgifter.

Kära Medlemmar,

Delta på årets föreningsstämma och var med och påverka vår fina bostadsrättsförening!

 

 Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kontakta valberedningen:Eva Rubenson, trappa D Inga Gunnarsson, trappa A

 

Årsredovisningen finns att hämta på: https://mitt.riksbyggen.se/

 

 

Hälsningar,

Styrelsen Brf Malmhaug

Dagordning vid ordinarie stämma:

 

1. Introduktion: Årsberättelse

2. Stämmans öppnande

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av stämmordförande

5. Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare

6. Val av en person som har jämte ordföranden justera protokoll

7. Val av rösträknare

8. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

9. Framläggande av styrelsens årsredovisning

10. Framläggande av revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

12. Beslut om resultatdisposition

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisor, och valberedning

15. Val av revisorer och suppleanter

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:
      1. Gemensam el för fastigheten.
      2. Solceller på taket.

18. Stämmans avslutande