Nyheter

Fel datum för föreningstämma i tidigare inlägg

Tyvärr blev det två fel i tidigare utskick så här en rättelse med rätt uppgifter.

Kära Medlemmar,

Delta på årets föreningsstämma och var med och påverka vår fina bostadsrättsförening!

 

 Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kontakta valberedningen:Eva Rubenson, trappa D Inga Gunnarsson, trappa A

 

Årsredovisningen finns att hämta på: https://mitt.riksbyggen.se/

 

 

Hälsningar,

Styrelsen Brf Malmhaug

Dagordning vid ordinarie stämma:

 

1. Introduktion: Årsberättelse

2. Stämmans öppnande

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av stämmordförande

5. Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare

6. Val av en person som har jämte ordföranden justera protokoll

7. Val av rösträknare

8. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

9. Framläggande av styrelsens årsredovisning

10. Framläggande av revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

12. Beslut om resultatdisposition

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, revisor, och valberedning

15. Val av revisorer och suppleanter

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:
      1. Gemensam el för fastigheten.
      2. Solceller på taket.

18. Stämmans avslutande